BÍ THƯ CHI BỘ_HIỆU TRƯỞNG

Phùng Hữu Quang
Phùng Hữu Quang

PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Công Phú
Hoàng Công Phú

CHI ỦY VIÊN_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Võ Thị Ngọc Châu
Võ Thị Ngọc Châu