Thứ hai, 9/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 172

Công đoàn Năm học: 2019 - 2020

STT

Chức Vụ

Họ Tên

1

Chủ tịch

Thầy. Nguyễn Văn Hiệp

2

Phó chủ tịch

Thầy. Nguyễn Xuân Dương

3

Ủy viên ban chấp hành

(CMUBKT)

Thầy. Lê Hoàng Hải

4

Ủy viên ban chấp hành

Cô. Nguyễn Thị Hương

5

Trưởng ban nữ công

Cô. Lưu Thị Muội


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164