Thứ ba, 15/3/2022, 15:19
Lượt đọc: 11

Tổ Thể Dục & Quốc Phòng Năm Học: 2021 - 2022

STT

Chức Vụ

Họ Tên

1

Tổ trưởng

Thầy. Nguyễn Văn Hiệp

2

Giáo viên

Thầy. Bùi Quang Đại

3

Giáo viên

Thầy. Lê Hoàng Hải

4

Giáo viên

Cô. Nguyễn Trần Thủy Tiên

5

Giáo viên

Thầy. Nguyễn Hữu Nhân

6

Giáo viên

Cô. Đinh Thị Liên


Tác giả: Quản trị viên

88